3 LATA GWARANCJI DLA PENTAX K-1 II

 

Ricoh Polska wydłuża gwarancję dla aparatów Pentax K-1 II. Kupując najnowszą lustrzankę producenta w terminie do 30 kwietnia 2018 roku oraz spełniając warunki poprawnego zarejestrowania aparatu, Klient otrzyma trzy lata gwarancji na sprzęt.

REGULAMIN PROMOCJI

„3 LATA GWARANCJI dla PENTAX K-1 Mark II”

 

§ 1

Organizatorem promocji „3 LATA GWARANCJI dla PENTAX K-1 Mark II” zwanej dalej „Promocją”, jest Ricoh Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092 przy ul. Żwirki i Wigury 18A, o kapitale zakładowym 16.041.400,00 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209402, REGON 001052016, NIP 521-012-55-78 (zwaną dalej: „Organizatorem” lub „Ricoh”).

§ 2

 1. Promocja obowiązuje w okresie: od 30 marca 2018 do 30 kwietnia 2018.
 2. Promocja obejmuje zakup urządzeń, o których mowa w ust. 3, dokonany w oficjalnej sieci dystrybucji Ricoh na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i skierowana jest do konsumentów w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego („Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”).
 3. Promocja obejmuje następujące urządzenia:

PENTAX K-1 Mark II - body

 1. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) staje się osoba, która spełni warunki określone w ust. 2 oraz § 3 niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”).
 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 3. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 3

 1. Warunkami uczestnictwa w Promocji są łącznie:
 1. Dokonanie w okresie wskazanym w §  2 ust. 1 Regulaminu, zakupu przez konsumenta, w sklepach sieci partnerskiej Ricoh, w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności zawodowej lub gospodarczej, urządzenia Pentax wskazanego w §  2 ust. 3 Regulaminu.
 2. Rejestracja urządzenia w terminie do 30 dni od daty zakupu w serwisie https://gwarancja.ricoh.pl, w celu wygenerowania karty gwarancyjnej uprawniającej do napraw w serwisie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Przesłanie po pomyślnie zakończonej rejestracji na adres e-mailowy gwarancjapentax at ricoh dot pl wiadomości o tytule „IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA” (np. Jan Kowalski) z dołączonym skanem dowodu zakupu urządzenia objętego Promocją (faktura, rachunek lub paragon z kasy fiskalnej). Uczestnik powinien zachować oryginalny dowód nabycia urządzenia oraz kartę gwarancyjną i udostępnić je Ricoh na żądanie, w celu ewentualnej weryfikacji spełnienia warunków udziału w Promocji.
 4. W treści wiadomości, o której mowa w pkt c. Uczestnik powinien zawrzeć następujące dane:

Imię i nazwisko

Adres do korespondencji

Numer telefonu

Numer seryjny urządzenia (7 cyfrowy numer znajdujący się na spodzie korpusu aparatu)

 1. Uczestnik  zobowiązany jest do przesłania  wiadomości zawierającej dane, o których mowa w pkt c i d, w terminie 30 dni od dnia zakupu urządzenia – decyduje data otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail.

2. Zasady Promocji są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie, który jest dostępny na stronie www.pentax.pl, w siedzibie Organizatora oraz w sieci sklepów partnerskich, biorących udział w Promocji  „3 LATA GWARANCJI dla PENTAX K-1 Mark II”

 

§ 4

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku spełnienia warunków, o których mowa w § 3 Regulaminu, wynikające z przyczyn od niego niezależnych. Zgłoszenie udziału w Promocji niezgodne z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie lub zawierające nieczytelne, niepełne bądź nieprawdziwe dane uważa się za nieskuteczne, a zatem nieuprawniające do uczestnictwa w Promocji.

 

§ 5

 1. Zgłoszenie udziału w Promocji, w tym przesłanie wiadomości rejestracyjnej zgodnie z § 3 Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji i wykonania obowiązków gwaranta przez Ricoh oraz na ich udostępnianie osobom trzecim, współpracującym z Ricoh,  którym Ricoh powierza przetwarzanie danych. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, jednak jej niewyrażenie lub nieudostępnienie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji.
 2. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Ricoh Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092 przy ul. Żwirki i Wigury 18 A.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Organizator informuje, że każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych, jak również prawo ich poprawiania.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 1. imiona i nazwiska,
 2. adres,
 3. numer telefonu,
 4. adres e-mail.

§ 6

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty elektronicznej, w tym opóźnienie lub brak doręczenia wiadomości, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.

do góry