4 lata gwarancji dla HD PENTAX-D FA★ 50mm F1.4 SDM

 

 

Startuje promocja – „4 lata gwarancji dla HD PENTAX-D FA 50mm F1.4 SDM”

 

Warszawa, 26 lipca 2018 r. 27 lipca rozpoczyna się promocja „4 lata gwarancji dla HD PENTAX-D FA★ 50mm F1.4 SDM”. Akcja dotyczy obiektywów kupionych w oficjalnej sieci dystrybucji Ricoh w Polsce. Obowiązuje do 5 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i zasady promocji można znaleźć w Regulaminie dostępnym poniżej.

 

REGULAMIN PROMOCJI

„4 LATA GWARANCJI dla HD PENTAX-D FA 50mm F1.4 SDM”

§ 1

Organizatorem promocji „4 LATA GWARANCJI dla HD PENTAX-D FA 50mm F1.4 SDM” zwanej dalej „Promocją”, jest Ricoh Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092 przy ul. Żwirki i Wigury 18A, o kapitale zakładowym 16.041.400,00 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209402, REGON 001052016, NIP 521-012-55-78 (zwaną dalej: „Organizatorem” lub „Ricoh”).

§ 2

 1. Promocja obowiązuje w okresie: od 27 lipca 2018 do 05 sierpnia 2018 lub do wyczerpania zapasów.
 2. Ilość produktów objętych promocją jest ograniczona
 3. Promocja obejmuje zakup urządzeń, o których mowa w ust. 3, dokonany w oficjalnej sieci dystrybucji Ricoh na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i skierowana jest do konsumentów w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego.
 4. Promocja obejmuje następujące urządzenia: HD PENTAX-D FA 50mm F1.4 SDM
 5. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) staje się osoba, która spełni warunki określone w ust. 2 oraz § 3 niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”).
 6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 7. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 3

 1. Warunkami uczestnictwa w Promocji są łącznie:
 1. Dokonanie w okresie wskazanym w §  2 ust. 1 Regulaminu, zakupu przez konsumenta, w sklepach sieci partnerskiej Ricoh, w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności zawodowej lub gospodarczej, urządzenia Pentax wskazanego w §  2 ust. 3 Regulaminu.
 2. Rejestracja urządzenia w terminie do 30 dni od daty zakupu w serwisie https://gwarancja.ricoh.pl, w celu wygenerowania karty gwarancyjnej uprawniającej do napraw w serwisie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Przesłanie po pomyślnie zakończonej rejestracji na adres e-mailowy gwarancjapentax at ricoh dot pl wiadomości o tytule „IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA” (np. Jan Kowalski) z dołączonym skanem dowodu zakupu urządzenia objętego Promocją (faktura, rachunek lub paragon z kasy fiskalnej). Uczestnik powinien zachować oryginalny dowód nabycia urządzenia oraz kartę gwarancyjną i udostępnić je Ricoh na żądanie, w celu ewentualnej weryfikacji spełnienia warunków udziału w Promocji.
 4. W treści wiadomości, o której mowa w pkt c. Uczestnik powinien zawrzeć następujące dane:

Imię i nazwisko

Adres do korespondencji

Numer telefonu

Numer seryjny urządzenia (7 cyfrowy numer znajdujący się na spodzie korpusu aparatu)

 1. Uczestnik  zobowiązany jest do przesłania  wiadomości zawierającej dane, o których mowa w pkt c i d, w terminie 30 dni od dnia zakupu urządzenia – decyduje data otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail.

2. Zasady Promocji są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie, który jest dostępny na stronie www.pentax.pl, w siedzibie Organizatora oraz w sieci sklepów partnerskich, biorących udział w Promocji  „4 LATA GWARANCJI dla HD PENTAX-D FA 50mm F1.4 SDM”

§ 4

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku spełnienia warunków, o których mowa w §3 Regulaminu, wynikające z przyczyn od niego niezależnych. Zgłoszenie udziału w Promocji niezgodne z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie lub zawierające nieczytelne, niepełne bądź nieprawdziwe dane uważa się za nieskuteczne, a zatem nieuprawniające do uczestnictwa w Promocji.

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Ricoh Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092 przy ul. Żwirki i Wigury 18A. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych z którym można skontaktować się pod adresem ochronadanych at ricoh dot pl.
 3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji.
 4.  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Promocji.
 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a. sprostowania danych,

b. usunięcia danych,

c. ograniczenia przetwarzania danych,

d. przenoszenia danych,

e. wniesienia sprzeciwu,

f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a. imię i nazwisko,

b. adres

c. numer telefonu,

d. adres e-mail.

Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Dane uczestników Promocji nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 3.  Dane uczestników Promocji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

§ 6

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty elektronicznej, w tym opóźnienie lub brak doręczenia wiadomości, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.

§ 7

 1. Konsumentowi, który zgłosi udział w Promocji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i stanie się Uczestnikiem , Organizator udziela dodatkowej, dwuletniej gwarancji jakości na nabyte przez Uczestnika urządzenie, objęte Promocją (wszystkie prawidłowo zgłoszone urządzenia). Udzielenie dodatkowej dwuletniej gwarancji jakości przez Organizatora skutkuje wydłużeniem okresu gwarancji na urządzenie nabyte przez Uczestnika do lat czterech od daty zakupu.
 2. Warunki dodatkowej gwarancji dla Uczestników Promocji są takie same jak warunki standardowej, dwuletniej gwarancji, określone w karcie gwarancyjnej. Udzielenie dodatkowej dwuletniej gwarancji jakości zostanie potwierdzone w wiadomości e-mail wysłanej w odpowiedzi na wiadomość od Uczestnika, o której mowa w §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Wiadomość potwierdzająca, o której mowa w ust. 2  przyznająca dodatkową dwuletnią gwarancję, honorowana będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez każdy, autoryzowany serwis Ricoh. Wiadomość potwierdzająca zostanie wysłana w terminie do

14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Ricoh prawidłowo wypełnionej wiadomości rejestracyjnej Uczestnika i pozytywnego zweryfikowania przez Ricoh spełnienia przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie.

 1. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany udzielonej mu dodatkowej dwuletniej gwarancji na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany udzielonej mu dodatkowej gwarancji na inną rzecz lub nagrodę.
 2. Każdy Uczestnik uprawniony jest do otrzymania w ramach Promocji dodatkowej gwarancji na każde zakupione w trakcie jej trwania urządzenie, objęte Programem, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek określonych w Regulaminie,  dla każdego z zakupionych urządzeń.

§ 8

Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora : Ricoh Polska Sp. z o.o.  ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja  „4 LATA GWARANCJI dla HD PENTAX-D FA 50mm F1.4 SDM”

§ 9

Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji,  określone w Regulaminie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu nie dotyczą osób, które nabyły urządzenie objęte Promocją przed dokonaniem zmiany przez Organizatora.

 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości jednostkowej ceny towaru z rabatem w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy.
 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawnych.

 

do góry