REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ: 3 LATA GWARANCJI NA LUSTRZANKI PENTAX

W ramach świątecznej akcji promocyjnej został wydłużony okres gwarancji na lustrzanki PENTAX. Promocja dotyczy aparatów PENTAX K-1, K-3, K-3II, K-50, K70 i K-S2. Kupując jedną z wymienionych lustrzanek w terminie do 31 stycznia 2017 roku, Klient otrzyma trzy lata gwarancji na sprzęt.REGULAMIN PROMOCJI

„3 LATA GWARANCJI NA LUSTRZANKI PENTAX”

 

§ 1

Organizatorem promocji „3 LATA GWARANCJI NA LUSTRZANKI PENTAX”, zwanej dalej „Promocją”, jest Ricoh Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092 przy ul. Żwirki i Wigury 18A, o kapitale zakładowym 16.041.400,00 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209402, REGON 001052016, NIP 521-012-55-78 (zwaną dalej: „Organizatorem” lub „Ricoh”).

§ 2

 1. Promocja obowiązuje w okresie: od 01 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017.
 2. Promocja obejmuje zakup urządzeń, o których mowa w ust. 3, dokonany w oficjalnej sieci dystrybucji Ricoh na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i skierowana jest do konsumentów w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego („Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”).
 3. Promocja obejmuje następujące urządzenia:
  PENTAX K-50 body
  PENTAX K-50 + 18-55WR KIT
  PENTAX K-50 + 18-55WR + 50-200WR KIT
  PENTAX K-50 + 18-135WR KIT
  PENTAX K-S2 body
  PENTAX K-S2 + 18-50WR KIT
  PENTAX K-S2 + 18-50WR + 50-200WR KIT
  PENTAX K-S2 + 18-135WR KIT
  PENTAX K-70 body
  PENTAX K-70 + 18-135 WR KIT
  PENTAX K-3 body
  PENTAX K-3 + 18-55 WR KIT
  PENTAX K-3 + 18-135 WR KIT
  PENTAX K-3 II body
  PENTAX K-3 II + 18-55 WR KIT
  PENTAX K-3 II + 18-135 WR KIT
  PENTAX K-3 II + 16-85 KIT
  PENTAX K-1 body
 4. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) staje się osoba, która spełni warunki określone w ust. 2 oraz § 3 niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”).
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 3

 1. Warunkami uczestnictwa w Promocji są łącznie:
  a) Dokonanie w okresie wskazanym w §  2 ust. 1 Regulaminu, zakupu przez konsumenta, w sklepach współpracujących z Ricoh, w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności zawodowej lub gospodarczej, co najmniej jednego z urządzeń Pentax wskazanych w §  2 ust. 3 Regulaminu.
  b) Rejestracja urządzenia w terminie do 30 dni od daty zakupu w serwisie https://gwarancja.ricoh.pl, w celu wygenerowania karty gwarancyjnej uprawniającej do napraw w serwisie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  c) Przesłanie po pomyślnie zakończonej rejestracji na adres e-mailowy gwarancjapentax at ricoh dot pl wiadomości o tytule „IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA” (np. Jan Kowalski) z dołączonym skanem dowodu zakupu urządzenia objętego Promocją (faktura, rachunek lub paragon z kasy fiskalnej). Uczestnik powinien zachować oryginalny dowód nabycia urządzenia oraz kartę gwarancyjną i udostępnić je Ricoh na żądanie, w celu ewentualnej weryfikacji spełnienia warunków udziału w Promocji.
  d) W treści wiadomości, o której mowa w pkt c. Uczestnik powinien zawrzeć następujące dane:
  Imię i nazwisko
  Adres do korespondencji
  Numer telefonu
  Numer seryjny urządzenia (6 cyfrowy numer znajdujący się na spodzie korpusu aparatu)
  e) Uczestnik  zobowiązany jest do przesłania  wiadomości zawierającej dane, o których mowa w pkt c i d, w terminie 30 dni od dnia zakupu urządzenia – decyduje data otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail.
 2. Zasady Promocji są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie, który jest dostępny na stronie www.pentax.pl, w siedzibie Organizatora oraz w sklepach współpracujących z Ricoh, biorących udział w Promocji  „3 LATA GWARANCJI NA LUSTRZANKI PENTAX”.

§ 4

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku spełnienia warunków, o których mowa w § 3 Regulaminu, wynikające z przyczyn od niego niezależnych. Zgłoszenie udziału w Promocji niezgodne z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie lub zawierające nieczytelne, niepełne bądź nieprawdziwe dane uważa się za nieskuteczne, a zatem nieuprawniające do uczestnictwa w Promocji.

§ 5

 1. Zgłoszenie udziału w Promocji, w tym przesłanie wiadomości rejestracyjnej zgodnie z § 3 Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji i wykonania obowiązków gwaranta przez Ricoh oraz na ich udostępnianie osobom trzecim, współpracującym z Ricoh,  którym Ricoh powierza przetwarzanie danych. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, jednak jej niewyrażenie lub nieudostępnienie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji.
 2. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Ricoh Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092 przy ul. Żwirki i Wigury 18 A.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Organizator informuje, że każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych, jak również prawo ich poprawiania.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
  a) imiona i nazwiska,
  b) adres,
  c) numer telefonu,
  d) adres e-mail.

§ 6

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty elektronicznej, w tym opóźnienie lub brak doręczenia wiadomości, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.

§ 7

 1. Konsumentowi, który zgłosi udział w Promocji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i stanie się Uczestnikiem , Organizator udziela dodatkowej, rocznej gwarancji jakości na nabyte przez Uczestnika urządzenie, objęte Promocją (wszystkie prawidłowo zgłoszone urządzenia). Udzielenie dodatkowej rocznej gwarancji jakości przez Organizatora skutkuje wydłużeniem okresu gwarancji na urządzenie nabyte przez Uczestnika do lat trzech od daty zakupu.
 2. Warunki dodatkowej rocznej gwarancji dla Uczestników Promocji są takie same jak warunki standardowej, dwuletniej gwarancji ,określone w karcie gwarancyjnej. Udzielenie dodatkowej rocznej gwarancji jakości zostanie potwierdzone w wiadomości e-mail wysłanej w odpowiedzi na wiadomość od Uczestnika, o której mowa w §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Wiadomość potwierdzająca, o której mowa w ust. 2  przyznająca dodatkową roczną gwarancję, honorowana będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez każdy, autoryzowany serwis Ricoh. Wiadomość potwierdzająca zostanie wysłana w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Ricoh prawidłowo wypełnionej wiadomości rejestracyjnej Uczestnika i pozytywnego zweryfikowania przez Ricoh spełnienia przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany udzielonej mu dodatkowej rocznej gwarancji na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany udzielonej mu dodatkowej gwarancji na inną rzecz lub nagrodę.
 5. Każdy Uczestnik uprawniony jest do otrzymania w ramach Promocji dodatkowej gwarancji na każde zakupione w trakcie jej trwania urządzenie, objęte Programem, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek określonych w Regulaminie,  dla każdego z zakupionych urządzeń.

§ 8

 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora : Ricoh Polska Sp. z o.o.  ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja 3 LATA GWARANCJI NA LUSTRZANKI PENTAX” nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia Promocji (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamację rozpatruje Ricoh w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, w  terminie określonym w ust. 1.

§ 9

Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji, określone w Regulaminie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu nie dotyczą osób, które nabyły urządzenie objęte Promocją przed dokonaniem zmiany przez Organizatora.

do góry