REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ: PENTAX K-3 II + OBIEKTYW PENTAX 55 MM F/1.8

Trzecia tegoroczna oferta świąteczna pozwala na otrzymanie obiektywu PENTAX 50 mm f/1.8. Aby taki prezent zdobyć, należy kupić aparat K-3II do końca grudnia 2016 r.

Oferta promocyjna na aparat PENTAX K-3II trwa do końca bieżącego roku lub do wyczerpania zapasów.REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„PENTAX K-3II + obiektyw 50 mm F1.8”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Ricoh Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy nr KRS 209402, kapitał zakładowy 16 041 400,00 PLN, NIP 5210125578, zwaną dalej „Ricoh” lub „Organizatorem”.
 2. Akcja Promocyjna organizowana jest przez Organizatora zgodnie z  niniejszym regulaminem i prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja Promocyjna organizowana jest w wybranych sklepach oficjalnej sieci dystrybucji Ricoh.
 4. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Czas trwania Akcji Promocyjnej: od 01 grudnia 2016 do 31 grudnia 2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji Promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
 2. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.
 3. Każdy Uczestnik biorący udział w Akcji Promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

 § 3

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup urządzenia:
  PENTAX K-3 II body
  PENTAX K-3 II + 18-55WR
  PENTAX K-3 II + 18-135WR
  PENTAX K-3 II + 16-85WR
 2. Kupujący przy zakupie aparatu PENTAX K-3 II otrzymuje za 1zł netto obiektyw SMC DA 50mm F1.8
 3. Nie udziela się dodatkowych rabatów gotówkowych w przypadku zakupu aparatu K-3 II objętego Akcją Promocyjną.

§ 4

OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Ilość produktów dostępnych w Akcji Promocyjnej jest ograniczona.
 2. Sprzedaż produktów objętych Akcją Promocyjną jest możliwa wyłącznie w ilości detalicznej - maksymalnie 2 sztuki tego samego towaru na rzecz jednej osoby.
 3. Promocja nie sumuje się z żadną inną promocją cenową i ratalną.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.pentax.pl.
 2. Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad Akcji Promocyjnej, zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z Akcją Promocyjną.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe (w tym banery, grafiki, ulotki promocyjne) mają charakter wyłącznie informacyjny.

do góry